Algemene voorwaarden

Op alle diensten en uitvoeringen van werk van Hardeman Vloerbewerking, gevestigd aan Mercuriusweg 37, 3771 NC Barneveld, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Contactgegevens:
www.hardemanvloerbewerking.nl
Mercuriusweg 37, 3771 NC Barneveld
Tel. 0318 743420
info@hardemanvloerbewerking.nl
KvK: 50960997

 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van vloerbewerking- en andere werkzaamheden alsmede op alle overeenkomsten van huur en verhuur van Hardeman Vloerbewerking, gevestigd te Lunteren.

2. De opdrachtgever respectievelijk de huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Hardeman Vloerbewerking te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

5. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) informatie die door Hardeman Vloerbewerking en/of de wederpartij (moeten) worden verstrekt.

6. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

7. Onder “object” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de woning, het kantoor- of fabriekspand of ander bouwwerk waarin of waaraan de (vloerbewerkings)werkzaamheden worden verricht.

8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

9. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten en/of vervolgopdrachten.

10. Indien Hardeman Vloerbewerking deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Hardeman Vloerbewerking hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Hardeman Vloerbewerking gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Hardeman Vloerbewerking uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Hardeman Vloerbewerking een opdracht verstrekt, is Hardeman Vloerbewerking eerst aan deze opdracht gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. Hardeman Vloerbewerking is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Hardeman Vloerbewerking – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst binden Hardeman Vloerbewerking eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van Hardeman Vloerbewerking zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Hardeman Vloerbewerking het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hardeman Vloerbewerking niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.

4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.

5. Opgaven en omschrijvingen van werkprocessen en informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Hardeman Vloerbewerking zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6. Hardeman Vloerbewerking heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits hij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

 

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal Hardeman Vloerbewerking de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vaste prijs of vaste vergoeding.

2. Hardeman Vloerbewerking is gerechtigd een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Hardeman Vloerbewerking en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.

3. Indien partijen zijn overeengekomen dat Hardeman Vloerbewerking de opdracht zal uitvoeren tegen een uurtarief, is de vergoeding die door Hardeman Vloerbewerking bij de wederpartij in rekening wordt gebracht berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van Hardeman Vloerbewerking.

4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in het vorige lid van dit artikel genoemde werkdagen, is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief.

6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Hardeman Vloerbewerking bindend. Een en ander behoudens eigenbewijs van de zijde van de wederpartij.

7. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- en/of tarieflijsten e.d. vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en – tenzij anders overeengekomen of geoffreerd – eventuele kosten, zoals voorrijkosten, kosten voor afvoer van (chemisch)afval of asbest, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Hardeman Vloerbewerking (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door Hardeman Vloerbewerking ingeschakelde derden e.d., is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de
overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Hardeman Vloerbewerking heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Hardeman Vloerbewerking er vanuit gaan dat de consument met de prijs- of tariefwijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Hardeman Vloerbewerking vereist, mag hij bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde documenten, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen, eventueel een asbestinventarisatierapport e.d.) en informatie, tijdig op de door Hardeman Vloerbewerking gewenste wijze aan Hardeman Vloerbewerking ter beschikking stelt;
b. Hardeman Vloerbewerking in ieder geval op de hoogte is van de gesteldheid van de te bewerken vloer;
c. eventuele door de wederpartij aan Hardeman Vloerbewerking verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
d. Hardeman Vloerbewerking op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot het object. Het object dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden of leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Hardeman Vloerbewerking hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
f. het object in zodanige staat is dat Hardeman Vloerbewerking ongehinderd zijn werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
g. de vloer waaraan werkzaamheden verricht moeten worden vrij is van overtollige materialen, obstakels, meubilair en zaken die gevaar op kunnen leveren voor Hardeman Vloerbewerking e.d.;
h. Hardeman Vloerbewerking tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van machines en apparaten;
i. Hardeman Vloerbewerking kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;
j. er in of nabij het object voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals chemisch afval;
k. er op of nabij het object door Hardeman Vloerbewerking en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
l. Hardeman Vloerbewerking vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van in de vloer verwerkte inpandige kabels, leidingen e.d.;
m. er op of nabij het object een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, zaken e.d. van Hardeman Vloerbewerking opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal hiervan kan plaatsvinden.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Hardeman Vloerbewerking voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de informatie.

3. Hardeman Vloerbewerking zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies of diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines e.d. die Hardeman Vloerbewerking tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

5. De wederpartij staat Hardeman Vloerbewerking toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame bij of aan het object aan te brengen.

6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden of overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Hardeman Vloerbewerking nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Hardeman Vloerbewerking om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 7: Middelen en methoden

1. Hardeman Vloerbewerking is vrij in zijn keuze van (reinigings- en hulp)middelen en/of (behandel)methoden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Hardeman Vloerbewerking staat ervoor in dat de gebruikte (reinigings- en hulp)middelen, (behandel)methoden en de apparatuur deugdelijk en zo weinig mogelijk milieubelastend zijn.

3. Wanneer op verzoek van de wederpartij specifieke (reinigings- en hulp)middelen en/of (behandel) methoden worden gebruikt of toegepast, waarbij Hardeman Vloerbewerking niet weet welke uitwerking deze (reinigingsen hulp)middelen of methoden op de vloer hebben of welke Hardeman Vloerbewerking uitdrukkelijk afraadt, zal Hardeman Vloerbewerking dit meedelen aan de wederpartij. Indien de wederpartij toch het gebruik van deze specifieke (reinigings- en hulp)middelen of methoden voorschrijft, is Hardeman Vloerbewerking niet aansprakelijk voor de gevolgen van dit gebruik en de eventuele hieruit voortvloeiende schade.

4. Hardeman Vloerbewerking behoudt zich nadrukkelijk het recht voor (chemische) (reinigings- en (hulp)middelen of (behandel)methoden, welke naar zijn oordeel schadelijk zijn dan wel gevaar opleveren voor personen te weigeren. In voorkomende gevallen zal door Hardeman Vloerbewerking inoverleg met de wederpartij naar alternatieve (reinigings- en hulp)middelen of behandelmethoden worden gezocht.

 

Artikel 8: Opleveringstermijnen, voortgang en uitvoering overeenkomst

1. Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Hardeman Vloerbewerking de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan hem nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

2. Hardeman Vloerbewerking is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.

3. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk wordt vertraagd doordat:
a. Hardeman Vloerbewerking niet tijdig alle noodzakelijke informatie of goedkeuringen van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Hardeman Vloerbewerking niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Hardeman Vloerbewerking recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is hij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

5. Hardeman Vloerbewerking zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

6. Hardeman Vloerbewerking is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Hardeman Vloerbewerking dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, het object, het milieu e.d. zoveel mogelijk wordt beperkt en in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op te volgen.

7. Hardeman Vloerbewerking is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven of gegeven werkwijzen, aanwijzingen e.d. Hardeman Vloerbewerking dient de wederpartij daarnaast te wijzen op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven zaken. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Hardeman Vloerbewerking en hij hiermee bekend is of kan zijn.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Hardeman Vloerbewerking met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Hardeman Vloerbewerking zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Hardeman Vloerbewerking in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door hem verrichte werkzaamheden.

9. Hardeman Vloerbewerking wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

10. Ingeval is overeengekomen dat Hardeman Vloerbewerking asbesthoudende vloeren zal bewerken is hij gehouden de overeenkomst conform de hiervoor geldende kwaliteitsnormen alsmede de relevante wet- en regelgeving uit te voeren. Deze verplichting beperkt zich echter tot de verwijdering van de asbesthoudende materialen en/of overige overeengekomen toxische en/of gevaarlijke materialen die bij de wederpartij bekend waren en aan Hardeman Vloerbewerking zijn gemeld bij het aangaan van de overeenkomst.

11. Hardeman Vloerbewerking is in geen geval gehouden om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst asbesthoudende materialen en/of overige overeengekomen toxische en/of gevaarlijke materialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid niet bekend was bij Hardeman Vloerbewerking ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Hardeman Vloerbewerking en de wederpartij overeengekomen te worden. Hardeman Vloerbewerking is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Hardeman Vloerbewerking zonder tegenwerping van de wederpartij met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen.

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 10: Milieu

1. Hardeman Vloerbewerking zal bij het verrichten van de werkzaamheden een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de milieuhygiënische aspecten. Indien partijen dit zijn overeengekomen, zal Hardeman Vloerbewerking, voor zover dit van toepassing is op zijn werkzaamheden, een afvalstoffenadministratie voeren.

2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zal de wederpartij er voor zorg dragen dat alle verwijderde stoffen en materialen op de afgesproken plaats van bestemming aankomen.

3. Indien is overeengekomen dat Hardeman Vloerbewerking er zorg voor zal dragen dat de verwijderde stoffen op de plaats van bestemming aankomen en de wederpartij andere stoffen aanbiedt dan in de overeenkomst is vastgesteld of deze met de overeenkomen stoffen en materialen vermengt, komen de (extra) kosten welke Hardeman Vloerbewerking voor de verwijdering en de verwerking hiervan dient te maken geheel voor rekening van de wederpartij en is de wederpartij aansprakelijk voor eventuele schade, welke als gevolg hiervan wordt geleden door Hardeman Vloerbewerking of derden. De wederpartij vrijwaart Hardeman Vloerbewerking voor eventueel aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.

4. De verwijdering van de stoffen en materialen uit het milieu is voor rekening van de wederpartij. Deze stoffen en materialen blijven, al dan niet verwijderd, eigendom van de wederpartij totdat het afvalverwerkingsbedrijf deze stoffen en materialen voor verwerking heeft geaccepteerd. Tot dit moment blijft het risico van de stoffen en materialen bij de wederpartij berusten.

 

Artikel 11: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. Hardeman Vloerbewerking is gehouden de wederpartij mede te delen dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn.

2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de vloer en/of het object in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 werkdagen na voormelde mededeling dat de werkzaamheden afgerond zijn, niet heeft gereclameerd bij Hardeman Vloerbewerking.

4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het object en/of het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het resultaat van de werkzaamheden.

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming van het object in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 2 weken na oplevering. Hardeman Vloerbewerking is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het resultaat van de werkzaamheden constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 12: Klachten

1. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 1 maand na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan Hardeman Vloerbewerking te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

2. Indien een klacht niet binnen de in het voorgaande lid vermelde termijn aan Hardeman Vloerbewerking is gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

4. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

5. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van aantastingen van de vloer door de gebruikte middelen en methoden indien Hardeman Vloerbewerking niet wist en kon weten dat de door hem gebruikte middelen en methoden dergelijke aantastingen zouden veroorzaken.

6. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van vloeren die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of onvolkomenheden veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan deze vloeren, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

7. Geen klachten zijn mogelijk indien het object en/of de vloer na oplevering is verbouwd, bewerkt met toxische stoffen of anderszins in, bij of aan (onderdelen van) het object of de vloer werkzaamheden hebben plaatsgevonden waarbij verontreiniging of beschadiging van het object of de vloer kan zijn opgetreden.

8. De wederpartij dient Hardeman Vloerbewerking in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Hardeman Vloerbewerking te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht het noodzakelijk is dat Hardeman Vloerbewerking ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

 

Artikel 13: Garanties

1. Hardeman Vloerbewerking zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen en wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. Hardeman Vloerbewerking staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Hardeman Vloerbewerking zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen van de zaken. Indien voor de zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Hardeman Vloerbewerking zal de wederpartij hierover informeren.

4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.

5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

6. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Hardeman Vloerbewerking kosteloos zorg dragen voor het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs of vergoeding voor de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Hardeman Vloerbewerking. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Hardeman Vloerbewerking gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Hardeman Vloerbewerking geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Hardeman Vloerbewerking alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Hardeman Vloerbewerking voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Hardeman Vloerbewerking aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Hardeman Vloerbewerking te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Hardeman Vloerbewerking niet uitkeert of de schade niet onder een door Hardeman Vloerbewerking gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Hardeman Vloerbewerking beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden.

5. De wederpartij dient Hardeman Vloerbewerking uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. In afwijking van het vorige lid van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Hardeman Vloerbewerking is nooit aansprakelijk voor schade aan de vloer of het object als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden.

8. Stelt de wederpartij zaken voor gebruik of verwerking beschikbaar, dan is Hardeman Vloerbewerking verantwoordelijk voor een correct gebruik of correcte verwerking, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.

9. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Hardeman Vloerbewerking op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of onderhoud van het opgeleverde of gebruik in strijd met de door of namens Hardeman Vloerbewerking verstrekte instructies, adviezen, aanwijzingen e.d.;
b. door fouten, onvolledigheden, gebreken, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan Hardeman Vloerbewerking verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;
c. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
d. ten gevolge van mechanische, chemische of biologische invloeden van buitenaf;
e. doordat kabels, leidingen, vloerverwarmingen e.d. zich op een geringere diepte of andere plaats in de vloer bevinden dan gebruikelijk of door de wederpartij aangegeven is;
f. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het opgeleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Hardeman Vloerbewerking.

10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 9 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Hardeman Vloerbewerking uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Hardeman Vloerbewerking of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Hardeman Vloerbewerking de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 15: Huur en verhuur

1. Dit artikel is van toepassing op iedere tussen Hardeman Vloerbewerking en de wederpartij gesloten overeenkomst inzake de verhuur van roerende zaken of iedere overeenkomst die ziet op het door Hardeman Vloerbewerking aan de wederpartij gedurende een bepaalde periode ter beschikking stellen van roerende zaken.

2. Hardeman Vloerbewerking is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.

3. De wederpartij dient het gehuurde direct na ontvangst op gebreken, beschadigingen e.d. te controleren. Eventuele gebreken, beschadigingen e.d. dient de wederpartij zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het gehuurde – aan Hardeman Vloerbewerking te melden, bij gebreke waarvan het gehuurde geacht wordt zonder gebreken en in onbeschadigde staat door de wederpartij te zijn ontvangen.

4. De wederpartij is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade evenals voor verlies en diefstal. Schade, verlies en/of diefstal dient direct na ontstaan of constatering aan Hardeman Vloerbewerking te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

5. Herstel van schade en/of defecten of het vervangen van kapotte onderdelen mag alleen worden uitgevoerd door Hardeman Vloerbewerking of – na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van Hardeman Vloerbewerking.

6. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een veilige opslag of bewaring van het gehuurde gedurende de huurperiode.

7. Na afloop van de huurperiode dient de wederpartij het gehuurde in de oorspronkelijke emballage en in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, aan Hardeman Vloerbewerking te retourneren of ter beschikking te stellen.

8. Hardeman Vloerbewerking zal het gehuurde zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, na ontvangst inspecteren. De wederpartij heeft het recht om bij deze inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten in verband met tenietgaan of vermissing (van onderdelen) van het gehuurde evenals noodzakelijke kosten die gemaakt moeten worden om het gehuurde terug te brengen in de staat waarin het zich bij ontvangst bevond, zoals eventuele reinigingskosten, komen – met uitzondering van normale afschrijvingen – voor rekening van de wederpartij.

9. Indien partijen zijn overeengekomen dat Hardeman Vloerbewerking het gehuurde bij de wederpartij aflevert, worden vertragingen ontstaan tijdens het laden, het transport en het lossen van het gehuurde, welke te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor rekening en risico van de wederpartij komen, evenals de tijd die gemoeid is met reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, eveneens onder de huurperiode begrepen.

10. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid door Hardeman Vloerbewerking te bepalen vergoeding, waaronder ondermeer begrepen de kosten van het inhuren van zaken ter vervanging van het gehuurde verschuldigd, onverminderd het recht van Hardeman Vloerbewerking op volledige schadevergoeding.

11. Indien de wederpartij het gehuurde – om welke reden dan ook – niet retourneert aan Hardeman Vloerbewerking, is de wederpartij verplicht alle hierdoor geleden schade van Hardeman Vloerbewerking te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van het inhuren van zaken ter vervanging van het gehuurde en de gederfde winst.

12. Het gehuurde blijft altijd eigendom van Hardeman Vloerbewerking. Het is de wederpartij niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, aan derden in gebruik te geven, derden rechten te verstrekken op het gehuurde, onderdelen te vervangen of overige wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Hardeman Vloerbewerking. De wederpartij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt, dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

13. Indien er sprake is van beslaglegging op het gehuurde – daaronder begrepen fiscaal bodembeslag – of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Hardeman Vloerbewerking te melden en de beslaglegger direct te informeren dat het gehuurde eigendom is van Hardeman Vloerbewerking.

14. Hardeman Vloerbewerking is gerechtigd alle voor rekening van de wederpartij komende kosten en schade, voor zover dit mogelijk is, te verrekenen met de van de wederpartij ontvangen waarborgsom.

15. De wederpartij dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, is de wederpartij een door Hardeman Vloerbewerking te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van het gehuurde.

 

Artikel 16: Betaling

1. Hardeman Vloerbewerking is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.

2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Hardeman Vloerbewerking een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door Hardeman Vloerbewerking betaling alsnog uitblijft, is Hardeman Vloerbewerking bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00.

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Hardeman Vloerbewerking eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

8. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Hardeman Vloerbewerking ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Hardeman Vloerbewerking te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Hardeman Vloerbewerking. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Hardeman Vloerbewerking, is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van Hardeman Vloerbewerking wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Hardeman Vloerbewerking, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Hardeman Vloerbewerking

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Hardeman Vloerbewerking en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en opleveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Hardeman Vloerbewerking tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 19: Annulering, opschorting

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Hardeman Vloerbewerking een door Hardeman Vloerbewerking nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Hardeman Vloerbewerkinggemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Hardeman Vloerbewerking is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, is Hardeman Vloerbewerking in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hardeman Vloerbewerking vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4. Hardeman Vloerbewerking is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden of gemaakte kosten direct opeisbaar en is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Hardeman Vloerbewerking is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Hardeman Vloerbewerking gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Hardeman Vloerbewerking te vergoeden.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen Hardeman Vloerbewerking en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Hardeman Vloerbewerking is gevestigd, zij het dat Hardeman Vloerbewerking altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Hardeman Vloerbewerking. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Hardeman Vloerbewerking schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Hardeman Vloerbewerking het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 2 februari 2019

 

 

WhatsApp WhatsApp ons